Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

A. PANGKAASALAN 1 - Tempo

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 1
Musika (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nakikilala ang iba’t ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
2. Nakakasunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pag-awit/pagtugtog)
3. Naaawit ang Pandangguhan na ayon sa tamang tempo

II. Paksang-Aralin:
Tempo
Integrasyon:
• EKAWP – Pagtitiwala sa sariling kakayahan
• EPP – Pagtitipid ng pinagkukunan
• Science – Other uses of plants and fruits
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk pp. 60-66
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 53-58
• Rejoice TV ad na “Kering-Keri” http://youtube.com/watch?v=sUZVvY_W018
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)
• Musical score ng “Pandangguhan” d menor 3/4 mi
• Pitch pipe

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagpraktis ng tinig o vokaliseysyon

B. Motiveysyon
1. Paglalahad ng musical score ng “Pandangguhan”
2. Pagpapakanta ng “Pandangguhan”.
• Ano ang key signature ng kanta? Anong tunugan ito?
• Ano ang tinatalakay sa kanta?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Paano natin kinanta ang awit?
2. Ilahad ang aralin.

D. Malayang Talakayan
1. Pagpapasuri ang musical score ng kanta
• Anu-ano ang mga ginamit na simbolo o pananda sa kanta?
• Anong bahagi ng kanta ang kailangang kantahin sa tempong andante?
• Subukan nga nating kantahin?
• Nasaan sa musical score ang panandang accelerando? ritardando?
• Paano inaawit ang bahaging may simbolong accelerando? ritardando?

2. Ipapanood ang TV ad na “Kering-keri” ng Rejoice.• Ano ang tempo?
• Anu-ano ang iba’t ibang panandang para sa tempo?
• Ano ang kahulugan ng accelerando? ng ritardando?
• Aling bahagi ng kanta ang kinakanta sa tempong andante?
• Paano ipinapahiwatig ang damdamin ng kanta sa bahaging ito?
• Paano nakatulong ang paggamit ng upang magtiwala sa sariling kakayahan si Kim Chui?
• Gaano kayo kadalas at katagal maligo? kadalas gumamit ng shampoo?
• Ano ang mga alternatibong natural na panlinis at pampalago ng buhok?

E. Paglalahat
• Paano inaawit ang mga bahagi ng komposisyon na may panandang adante, accelerando at ritardando?
• Ano ang nabubuo sa inyong sarili kapag naaawit mo sa tamang tempo ang isang awit?

F. Pagsasagawa
Ipaawit muli ang “Pandangguhan” nang pinapasunod ang lahat ng mga panandang pantempo.

IV. Asaynment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 67-69

No comments: