Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

B. PANGKABUHAYAN 1 – Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 5
Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nasusuri ang mga karapatan ng mamamayan Pilipino ayon sa isinasaad ng Saligang Batas
2. Naipapakita ang karapatan sa pagganap ng mga tungkulin o pananagutan bilang mamamayang Pilipino
3. Naipamamalas ang kasanayan sa kaalaman sa iba’t ibang karapatan ng mamamayan sa tulong ng role playing

II. Paksang-Aralin:
Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino
Integrasyon:
• EKAWP – Pagpapahalaga sa kalayaan at karapatan
• Filipino – Pagtutulad at paghahambing
Referens:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 144-150
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Manwal ng Guro, pp. 50-56
• Tide TV ad na “Gulat Ka? (Rally)” http://www.youtube.com/watch?v=jAT-4w1w8Do
• Talk N Text na “Reporter” http://youtube.com/watch?v=QJLqyzz0DI4
• ABS-CBN ad na “Iboto Mo, Patrol Mo” http://youtube.com/watch?v=ngkM-dXotq4
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Lagyan ang bulletin board ng mga piktsur, balita at iba pang impormasyon tungkol sa katayuan ng mga mamamayan. Ihanda rin ang mga babasahin, tulad ng kopya ng Saligang Batas na gagamitin sa klase.

B. Motiveysyon
1. Tawagin ang pansin ng klase sa mga impormasyon sa bulletin board.
• Ano ang ipinapahiwatig sa bawat piktsur?
• Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino?

C. Paglalahad ng Aralin
• Ano ang nasusulat sa Artikulo III ng Saligang Batas ng 1987?

D. Malayang Talakayan
1. Isa-isang talakayin ang mga karapatan at kalayaang dapat matamo ng mga mamamayang Pilipino.
2. Ipaliwanag ang bawat karapatan o pananagutan ng mamamayang Pilipino batay sa Saligang Batas.
• Ano kaya ang epekto sa isip ng tao kung hindi natamo ang karapatan bilang mamamayan?
• Ilang karapatang pantao meron sa Saligang Batas mg Pilipinas?
3. Pagpapanood ng mga sumusunod na TV ads upang suriin ang nilalaman:
a. “Gulat ka? (Rally) ng Tide – karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon


b. “Reporter” ng Talk N Text – karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya, karapatan sa pananalita at pamamahayag, at, kalayaan sa paninirahan at paglalakbay


c. “Boto Mo, Ipatrol Mo ng ABS-CBN – karapatan sa Pagboto, karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon• Tukuyin ang iba’t ibang karapatang nasa TV ads at ihambing sa karapatan ng mamamayan na itinatala Saligang Batas.

E. Paglalahat
Bumuo ng kongklusyon sa bawat karapatan ng isang mamamayan.

F. Pagsasagawa
Gumawa ng role play ukol sa karapatan ng mamamayan.

IV. Evalyuweysyon
Sabihin kung ang sumusunod ay itinakda o ipinagbabawal ng Saligang Batas. Isulat ang IT kung itinatakda at IP kung ipinagbabawal. Gumamit ng sagutang papel.
a. bill of attainder
b. ex post facto law
c. pagpipiyansa
d. pagbilanggo sa hindi makabayad ng utang
e. pagpiit nang walang paglilitis
f. labis-labis na multa
g. parusang kamatayan
h. pagsuspinde sa pribelehiyo ng writ of habeas corpus
i. pagtatanggol ng abogado
j. pagtestigo laban sa sarili

V. Asaynment
Sumulat ng isang sanaysay ukol sa kahalagahan ng Karapatang Pantao.

No comments: