Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

D. PANGKAPALIGIRAN 1 - Topograpiya

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 13
Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nakikilala ang mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng bansa
2. Naipakikita ang magagandang anyong tubig at anyong lupa na bumubuo sa hangganang sakop ng Pilipinas
3. Nagagamit nang wasto ang mapa sa paglalarawan ng topograpiya ng Pilipinas

II. Paksang-aralin:
Topograpiya
Integrasyon:
• EKAWP – Pagpapahalaga sa likas-yaman
• EPP – Anggop na kasuotan sa iba’t ibang okasyon
Referens:
• Batayang Aklat sa Hekasi 6, Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 74-78
• Smart/DOT “Summer Biyahe Tayo”
http://youtube.com/watch?v=zZtynrZzPz4
Mga Kagamitan:
• Mapang pisikal ng Pilipinas
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda sa klase

B. Motiveysyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Summer Biyahe Tayo” ng Smart at DOT. Pag-usapan ang nilalaman nito.• Anu-anong mga anyong lupa ang makikita sa advertisement?
• Anu-ano naman ang mga anyong tubig?
• Anong uri ng topograpiya mayroon ang bansa?
• Paano napakikinabangan ng gobyerno ang mga likas na yaman ng bansa?
• Bakit kailangang pangalagan ang kapigiran?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Ilahad ang mapang pisikal ng Pilipinas bilang araling tatalakayin.

D. Malayang Talakayan
• Gaano kahalaga ang topograpiya sa bansa?
• Paano ito nauugnay sa pamumuhay ng mga tao?
• Nasaan ang bundok, bulkan, talampas, at lambak sa mapang pisikal ng Pilipinas?
• Anong katangian mayroon ang isang bundok? bulkan? talampas? lambak?
• Paano nagkakatulad at nagkakapareho ang mga anyong lupang nabanggit?
• Aling bahagi ang nagpapakita ng mahalagang anyong tubig gaya ng dagat, lawa, at ilog.
• Ipalarawan at ipabigay ang pagkakaiba ng bawat isa.
• Anong katangian mayroon ang isang dagat? lawa? ilog?
• Paano nagkakatulad at nagkakapareho ang mga anyong lupang nabanggit?

E. Pangwakas na Gawain
1. Bumuo ng apat na pangkat. Papiliin ng isang rehiyon sa mapa ang bawat pangkat na maaari nilang pag-aralan. Pabigyang-diin sa gagawing paglalarawan ng topograpiya ng lugar na pinag-aralan.
2. Magkakaroon ng isang kunwaring paglalakbay sa iba-ibang rehiyon na gumagamit ng mapang pisikal. Hayaang magkaroon ng kasanayan ang mga bata na maisa-isa ang mga anyong lupa at anyong tubig na madaraanan sa paglakbay.
3. Pagbabanggit ng uri ng kasuotan na dapat isuot kung bibyahe at mga kailagang sa gagawing pagbyahe.

VI. Evalyuweysyon
1. Hikayatin ang klase na basahin at ipaliwanag ang mga pahayag sa Isipin Muli at Tandaan sa pahina 78.

V. Asaynment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 115-117

No comments: