Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

C. PANGKALUSUGAN 2 - Kabuuang Kaangkupang Pisikal

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 10
Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kabuuang kaangkupang pisikal
2. Naisasakilos ang mga gawaing magpapaunlad sa kaangkupan pisikal

II. Paksang-aralin:
Kabuuang Kaangkupang Pisikal
Integrasyon:
• EKAWP - Disiplina
• EPP – Buwanang-dalaw
Referens:
• Tayo Nang Magpalakas 6, Tekstbuk, pp. 27-30
• Tayo Nang Magpalakas 6, Manwal ng Guro, pp. 17-22
• Whisper “Do the Flexi moves” http://youtube.com/watch?v=ZHlZBq8Ki7o
Mga Kagamitan:
• Mga goma, desk, lubid, bean bag atbp.
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng klase.

B. Motiveysyon
1. Pagpapanood ng TV ad na “Do the Flexi Moves” ng Whisper.• Anu-anong kilos ang ginawa sa TV ad?
• Bakit mahalagang gumamit ng sanitary napkin kapag may buwanang-dalaw ang kababaihan?
2. Paglalaro ng 1 – 2 – 3.
• Sa signal ng guro, gagawin ng lahat ng bata ang babanggiting kilos habang sumasabay sa kumpas ng “Do the Flexi Moves”
• Bibilang ng isa hanggang walo at pabalik sa isa habang ginagawa ang kilos.
• Sikaping makapagpagawa ng tatlong iba’t ibang kilos sa kabuuang kanta.

C. Panlinang na Gawain
1. Pagpunta sa bulwagan ng klase at pagsasaayos ng obstacle course.
2. Paglalahad ng walong balakid na dadaanan sa obstacle course.
• Anu-ano ang mga dapat na laging isaisip upang maiwasan na makasakit ng kapwa at mapangalagaan din ang sarili?
• Paano maitutulad sa buhay ng tao ang buong course?
• Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan at malusog na isipan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay?
• Anu-anong pagkain ang nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan?

3. Pagpapraktis ng mga bata sa lugar ng mga kilos na dapat isagawa sa bawat istasyon.

D. Paglalapat
Anong dapat na nyong isaisip sa upang matamo ang kaagkupang pisikal?

E. Pagsasagawa
1. Hatiin sa walo ng klase upang makasali ang lahat at maiwasan ang kalituhan at bungguan.
2. Ilagay ang bawat pangkat sa 8 istasyon.
3. Sa signal na “SIMULA”, isasagawa ang kilos sa bawat istasyon ng bawat pangkat.
4. Makatapos ng 1 istasyon, tutuloy naman sa susunod na istasyon hanggang sa maikot ang 8 istasyon.

IV. Pagbibigay-Halaga
1. Alin sa mga balakid sa obstacle course ang nahirapan kayong gawin? Bakit?
2. Anong mga kakayahan ng katawan ang napapalakas ng mga gawain natin?

V. Assignment
Pag-aralan ng larong Lupa, Hangin, Apoy at Tubig.

No comments: