Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

C. PANGKALUSUGAN 1 – Anyong Rondo

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 9
Musika (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nakikilala ang mga awitin/tugtuging may anyong rondo
2. Natututuhan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyong rondo (ABACA)
3. Nakakasabay sa galaw ng awit at tugtog

II. Paksang-aralin:
Anyong Rondo
Integrasyon:
• Filipino - Diptonggo
• Sining - Collage
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 33-36
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 37-41
• Knorr TV ad na “Makulay ang Buhay” http://youtube.com/watch?v=WHr-PQO8t5Y
Mga Kagamitan:
• Musical score ng “Play Song” sa tsart C 2/4
• Pitch pipe
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
1. Pagpapanood ng TV ad na “Makulay ang Buhay” ng Lucky Me at pagsabay ng klase sa pag-awit nito• Ano ang napansin nyo sa kanta?
• Ang bahaging inuuli-ulit sa kanta ay:

Makulay (makulay)
Ang buhay (ang buhay)
Makulay ang buhay
Sa sinabawang gulay

• Ano-anung salitang may diptonggo ang nabanggit sa kanta?

gulay makulay buhay sabaw kami’y

C. Paglalahad ng Aralin
1. Ilahad ang araling Anyong Rondo.


D. Malayang Talakayan
• Bakit tinatawag na anyong rondo ang isang awit?
• Anong simbolo ang ginagamit?
• Ano ang natutunan nyo tungkol sa mga simbolong may kaugnayan sa anyo?
• Ilahad ang iskor ng “Play Song”.
• Alin ang unang bahagi ng kanta? ang ikalawa? ang ikatlo?
• Aling anyo ang magkapareho?
• Paano aawitin ang iba’t ibang bahagi ng kanta?

E. Paglalahat
• Ilang bahagi ang naririnig sa “Play Song”?
• Aling bahagi ang himig A, himig B, himig C at ang laging inuulit na himig A?
• Isulat ang anyo ng awit.

F. Pagsasagawa
1. Ipaawit sa mga mag-aaral ang “Maligang Araw” at ipasuri ang anyo.
2. Pagawin ng maikling ritmo at pabuuin ng isang rondo ang mga bata.

IV. Asaynment
Gumawa ng collage ng mga bagay na umiikot-ikot. Ilahad ito sa klase.

No comments: