Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

B. PANGKABUHAYAN 4 - Kahalagahan ng Paggawa

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 8
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naiisa-isang ipaliwanag ang kahalagahan ng paggawa sa buhay ng isang tao
2. Naipapakita sa talakayan ang kahalagahan ng paggawa sa araw-araw
3. Napapagdebatehan ang halaga ng paggawa

II. Paksang-aralin:
Kahalagahan ng Paggawa
Integrasyon:
• Filipino - Idyoma
• EKAWP – Paggalang sa opinyon ng iba
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)
• Mga larawan ng pamilya
Referens:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 76-79
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 45-47
• DBP TV ad na “Kayod” http://youtube.com/watch?v=NyhhhFV8sH4

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Magrivyu sa kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ng mga kasapi ng mag-anak sa kani-kanilang gawain sa loob ng tahanan.

B. Motiveysyon
• May trabaho ba ang mga magulang nyo?
• Bakit kailangang magtrabaho sila?

C. Paglalahad ng Aralin
Mahalaga ang paggawa. Maaari nitong mabago ang ating buhay. Tingnan ang sinasabi sa paksa natin sa Kahalagahan ng Paggawa.

D. Pag-alis ng Sagabal
1. Bigyang kahulugan ang mga idyomang “dangal sa paggawa” at “kusang-loob”. Gamitin ito sa sariling pangungusap.

E. Malayang Talakayan
1. Magpakita ng larawan ng isang tahanang malinis, maayos at masaya at ng isang marumi, magulo at hindi magkasundong mag-anak.
• Alin sa dalawang pamilya ang meron ka?
• Bakit may masasaya at may hindi magkasundong pamilya?
• Anu-ano ang mga tungkulin mo sainyong tahanan? Nagagampanan mo ba nang mabuti ang mga ito?
• Mahalaga ba ang matutong gumawa sa loob ng bahay? Bakit?
• Paano naiiba ang tao at hayop sa larangan ng paggawa?

F. Paglalahat
Bakit dapat na pinapahalagahan ang mga gawain ng sinuman?

G. Paglalapat
Sa buhay ng tao, ano ang halaga ng paggawa?

H. Pagsasagawa
1. Ipapanood ang TV ad na “Kayod” ng DBP.2. Bigyan ang mga bata ng 5-10 minuto upang makapaghanda ng isang debate kung alin ang mas importante “mataas na sweldo” o “marangal na trabaho”.

IV. Evalyuweysyon
Lagyan ng tsek kung tama ang isinasaad ng pangungusap, at ekis kung mali.

_____ 1. Dapat iasa na lang sa mga magulang ang mga
gawain sa tahanan.
_____ 2. Sundin ang ipinag-uutos ng magulang nang
maluwag sa kalooban.
_____ 3. Isa sa mga katangian ng batang may dangal sa
paggawa ay ang pagiging matapat
_____ 4. Ang batang may pagkukusa ay hindi naghihintay
ng utos/pabuya upang gumawa.
_____ 5. Walang halaga ang isang masipag na mag-anak
kung ang paligid nila ay marumi.

V. Asaynment
1. Magpagawa ng intervyu sa isang mag-anak na umunlad dahil sa pagpapahalaga nila sa paggawa.
2. Bigyang pansin ang kani-kanilang naitulong sa ikauunlad ng kanilang kabuhayan.

No comments: