Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

D. PANGKAPALIGIRAN 4 - Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 16
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Natutukoy ang mga kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak.
2. Napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng paghahayupan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
3. Nakakakuha ng impormasyon ukol sa pag-aalaga ng hayop sa pamamagitan ng pag-iintervyu

II. Paksang-aralin:
Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop
Integrasyon:
• EKAWP – Pagiging produktibo
• Science – Herbivores, carnivores and omnivores
• Sining - Collage
Referens:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 77-78
• Pigrolac TV ad na “Habang Bata Pa” http://youtube.com/watch?v=z7YXd2_fXn4
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagririvyu tungkol sa mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa pamilya.

B. Motiveysyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Habang Bata Pa” ng Pigrolac”.• Sino sa inyo ang may inaalagaang hayop?
• Anu-anong uri ng pagkain ang kinakain ng mga ito?
• Paano nyo ikaklasifay ang mga hayop na binanggit ayon sa kinakain ng mga ito?
• Ano ang karanasan ng inyong pamilya sa pag-aalaga nito? Paki-salaysalay.

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagpapabasa ng Batayang Aklat pp.116-117 para sa karagdagang kaalaman upang mailahad ang kasalukuyang aralin.

D. Malayang Talakayan
1. Ano ang kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa buhay ng tao?
2. Paano nakatutulong sa ekonomiya ang pag-aalaga ng hayop?

E. Paglalahat
Anu-ano ang dapat alalahanin sa pag-aalaga ng hayop?

F. Pagsasagawa
1. Intervyuwin ang mga mag-aaral sa mga kilalang mga karanasan sa pag-aalaga ng hayop. Ipasulat sa malinis na papel ang mga nalikom na impormasyon at ipaulat sa harap ng klase.

IV. Evalyuweysyon

Punan ng wastong salita ang bawat blank.

a. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing dapat
pag-ukulan ng _____ at oras upang magtagumpay.
b. Nakakatulong sa _____ n gating kabuhayan ang pag-
aalaga ng hayop.
c. Ang pag-aalaga ng hayop ay nagdudulot ng
karagdagang kaalamang _____ at pang-ekonomiya.
d. Nagsisilbing _____ sa pamayanan ang mag-anak na
nag-uukol sa ganitong gawain.
e. Nakakabawas sa gugugulin sa pagkain at
nakakadagdag sa _____ ng mag-anak ang pag-aalaga
ng hayop.

IV. Asaynment
Gumawa ng collage tungkol sa “Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop”.

No comments: